Begrijp, denk, handel

We zijn niet machteloos. We moeten druk blijven zetten op onze leiders om het gruwelijke geweld tussen Israël en Hamas te stoppen. En we moeten er tegelijk voor zorgen dat onze samenleving niet nog verder verdeeld raakt.

De ongeziene escalatie van het geweld tussen Israël en Hamas eist een verwoestende tol van burgers. Wij roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren om een einde te maken aan het stijgend aantal burgerdoden en om humanitaire hulp mogelijk te maken.

Wij kiezen ondubbelzinnig de kant van het internationaal recht. Oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, die door alle partijen worden begaan, moeten onderzocht en berecht worden door het Internationaal Strafhof.Europese leiders moeten maatregelen nemen tegen de dieperliggende oorzaken van de terugkerende cycli van geweld in Palestina en Israël. De wortels van dit conflict aanpakken, is meer dan ooit nodig. We moeten ons verzetten tegen terreur als instrument, en tegelijk het Israëlische systeem van bezetting en kolonisering ontmantelen.

Het gruwelijke geweld ver weg heeft ook hier een grote impact. In de allereerste plaats voor wie familie, dierbaren en kennissen heeft die in de regio leven. Maar ook voor mensen die zich anderszins betrokken voelen, is de impact heftig. De stemmen voor vrede en verbinding zijn er. Maar evengoed worden verschillen tussen mensen aangescherpt en voel je angst, spanning en wij-zij-denken toenemen. 

We zijn niet machteloos. We moeten druk blijven zetten op onze leiders om deze gruwelijke confrontatie te stoppen. En we moeten er tegelijk voor zorgen dat onze samenleving niet nog verder verdeeld raakt. Hoe? 

Informeer je

Er komen heel wat nieuwsberichten voorbij via sociale en klassieke media. Ook via familie, vrienden en collega’s horen we heel uiteenlopende visies en meningen. Daarom is het belangrijk je te informeren. 

To think with an enlarged mentality means that one trains one’s imagination to go visiting.
Hannah Arendt

De historiek van het conflict is complex en gelaagd, en om tot oplossingen te komen, heb je meerstemmigheid en diverse perspectieven nodig.

Denken is voor Hannah Arendt altijd representatief denken, dat wil zeggen, dat je je in gedachten probeert te verplaatsen in de mogelijke standpunten van anderen – ook al verschillen die fundamenteel van de jouwe. Schuw de tegenstrijdige standpunten niet, maar verdiep je erin om een eigen oordeel te vormen.

Gebruik sociale media bewust

Sociale media helpen ons om de gebeurtenissen van heel nabij op te volgen. Dat kan een boost geven aan onze verontwaardiging en onze wil tot handelen.

Hou er wel rekening mee dat niet iedereen online hetzelfde te zien krijgt. Sociale media zijn zo geprogrammeerd dat ze je gelijkaardige en steeds extremere content aanbieden.

Er circuleren bovendien heel wat nepberichten en nepvideo’s, met oude beelden, verkeerde locaties, of een combinatie van beide. Blijf kritisch en behoedzaam.

Deel je gevoelens, praat erover

De beelden en berichten die ons bereiken, zijn afschuwelijk. Als je woede, angst, verdriet of andere heftige emoties voelt, praat erover met anderen. Je hoeft je emoties niet alleen te verwerken. Merk je dat het nieuws over de situatie telkens veel bij je losmaakt? Probeer je nieuwsconsumptie te beperken tot enkele keren per dag.

Als je op school, op het werk of waar dan ook in gesprek gaat over het conflict, blijf dan kalm. Ook als je het niet eens bent met de ander. Begrijp goed waarom jij denkt wat je denkt en waarom een ander misschien een verschillende mening heeft. Wees empathisch. Geef aan wanneer je je liever niet uitspreekt over het conflict.

  • De EDUbox Wij-zij-denken laat jongeren in de klas oefenen in het omgaan met meningsverschillen.
  • Parallel Histories biedt een nieuwe manier om de geschiedenis van conflicten te bestuderen. Daag studenten uit om alternatieve interpretaties te bespreken voordat ze tot hun eigen standpunt komen.
  • Kunnen Israëliërs en Palestijnen het met elkaar eens zijn? Bekijk de video van Creators for Change.

Steun wie geviseerd wordt

Heftige emoties leiden tot nog heftigere emoties. Verschillende bevolkingsgroepen krijgen omwille van het conflict met verhoogd wantrouwen en versterkte vooroordelen te maken. Er is een reële angst voor groeiend antisemitisme en toenemende moslimhaat. Blijf vechten tegen het over één kam scheren van een volledige groep mensen. Al die mensen zijn individuen die allemaal anders naar het conflict kijken. Haat is nooit het antwoord.

Iedere atoom haat, aan deze wereld toegevoegd, maakt haar onherbergzamer, dan zij al is.
Etty Hillesum

Laat je stem horen

Roep onze Belgische en Europese leiders op om bij alle partijen aan te dringen op een humanitair staakt-het-vuren.

  • Spreek je uit.
  • Schrijf een e-mail of brief naar politici.
  • Teken de petitie van Amnesty International.

Als professional

Merk je als professional een toegenomen spanning rond dit thema in jouw klas, werking, wijk of buurt? Het themadossier van het Nederlandse Kennisinstituut Movisie biedt heel wat handvaten.


Read on for English translation.

The unprecedented escalation of violence between Israel and Hamas is taking a devastating toll on civilians. We call for an immediate ceasefire to end the rising number of civilian deaths and to allow for humanitarian aid.

We unequivocally side with international law. War crimes and crimes against humanity, committed by all sides, must be investigated and tried by the International Criminal Court. European leaders must take action against the root causes of the recurring cycles of violence in Palestine and Israel. Addressing the roots of this conflict is needed more than ever. We must oppose terror as an instrument, while dismantling the Israeli system of occupation and colonisation.

The horrific violence far away has a major impact here too. First and foremost for those who have family, friends and acquaintances living in the region, but also for those otherwise affected. Many voices are calling for peace and connection. At the same time, differences between people are sharpened and fear, tension and us-versus-them thinking are growing.

We are not powerless. We must continue to put pressure on our leaders to stop this horrific confrontation. And we must simultaneously ensure that our society does not become even more divided. How?

Get informed

A lot of news items pass by on social and traditional media. We also hear very different views and opinions through family, friends and colleagues. That is why it is important to inform yourself.

To think with an enlarged mentality means that one trains one’s imagination to go visiting.
Hannah Arendt

The history of the conflict is complex and multi-layered, and to reach solutions you need different voices and diverse perspectives.

For Hannah Arendt, thinking is always representational thinking, that is, trying to imagine the possible views of others – even if they are fundamentally different from yours. Do not shy away from conflicting viewpoints, but understand them to form your own judgement.

Use social media consciously

Social media help us follow events very closely. This can boost our outrage and our will to act.

Just keep in mind that not everyone is shown the same content online. Social media are programmed to offer you similar and increasingly extreme content. Moreover, there are a lot of fake messages and fake videos, with old footage, wrong locations, or a combination of both. Stay critical and cautious.

Share your feelings, talk to others

The images and messages that reach us are horrifying. If you feel anger, fear, sadness or other intense emotions, talk about them with others. You do not have to process your emotions alone. Do you notice that the news triggers you? Try to limit your news consumption to a few times a day.

When discussing the conflict at school, work or anywhere else, stay calm. Even if you disagree with the other person. Understand clearly why you think what you think and why another may have a different opinion. Be empathetic. Indicate when you prefer not to speak about the conflict.

Support those being targeted

Fierce emotions lead to even fiercer emotions. Different population groups face heightened distrust and reinforced prejudice because of the conflict. There is a real fear of growing anti-Semitism and increasing Muslim hatred. Keep fighting against lumping an entire group of people together. All those people are individuals who all look at the conflict differently. Hate is never the answer.

Every atom of hatred, added to this world, makes it more inhospitable, than it already is.
Etty Hillesum

Speak up

Call on our Belgian and European leaders to urge all parties to call for a humanitarian ceasefire.

Do you notice increased tension around this issue in your classroom, neighbourhood or district? The Dutch Knowledge Institute Movisie offers a lot of tools.

Delen

Prater, denker of doener?

Schrijf in op onze nieuwsbrief. Wij mikken op debat, wetenschap en actie.

Arendt
Academy

Leer waar en wanneer jij wil

Wetenschappelijke inzichten.
In toegankelijke e-learnings en webinars.